Privacybeleid

Algemeen

Autoservice Sittard V.O.F. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Autoservice Sittard doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autoservice Sittard houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren. 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

-    Het aangaan van koop en inkoop van uw nieuwe of gebruikte Volvo of een andere auto.
-    Het maken van een proefrit.
-    Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan uw auto.
-    Het versturen van (direct) mailing.
-    Het aangaan van arbeidsovereenkomsten.
-    Alle overige diensten die wij aanbieden conform onze missie en strategie. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-    Uw NAW-gegevens.
-    Uw geboortedatum.
-    Uw geslacht.
-    Uw contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
-    Legitimatie indien van toepassing voor het betreffende doeleinde.
-    Documenten t.b.v. aankoop/financiering van uw auto.
-    Financiële gegevens (bankrekeningnummer e.d.).
-    Overige documenten die wij met uw toestemming nodig hebben voor onze werkzaamheden. 

Wat verwerken wij?

Om u van dienst te kunnen zijn verwerken wij uw gegevens samen met andere gegevens. De volgende gegevens kunnen ook als persoonsgegevens kwalificeren en worden door ons ook als zodanig behandeld:

-    Chassisnummer.
-    Kenmerken van de auto.
-    Kenteken van de auto.
-    Onderhoudshistorie.
-    Eigendomshistorie.
-    Overige documenten die wij met uw toestemming nodig hebben voor de overeenkomst.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken o.a. gebruik van een derde partij voor :

-    Aankoop van uw auto.
-    Financieren en verzekeren van uw auto.
-    Schadeherstel aan uw auto.
-    Inhuur van onze leenauto’s.
-    Ondersteuning voor onze website.
-    Marketingonderzoek
-    Complete verzorging van onze ICT-infrastructuur.

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Autoservice Sittard V.O.F. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ons archief voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Mocht u niet meer in ons of onze producten geïnteresseerd zijn dan bewaren wij uw gegevens uiterlijk 1 jaar na opzegging. Voor financiële documenten en bijbehorende gegevens hanteren wij in de meeste gevallen de standaard wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Aanvragen via onze site worden doorgaans niet langer dan 1 jaar bewaard.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met ons.

Medewerkers

Onze medewerkers zijn op de hoogte van onze privacy policy en kunnen u ook een toelichting geven waarom wij gegevens van u nodig hebben. Tevens zijn er interne richtlijnen opgesteld om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. 

Betalingen

Als u bij ons op rekening mag kopen, kunnen wij uw kredietwaardigheid toetsen. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor dat kredietonderzoek kunnen we uw gegevens aan anderen geven, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken. Daarnaast kunnen we u bellen of e-mailen om te herinneren aan een factuur die is verlopen. Ook kunnen we uw gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

Social media

Als u Social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kunt u met uw Social media-account artikelen op onze website leuk vinden of delen met uw vrienden. Dat artikel verschijnt vervolgens op uw Social media-account. Autoservice Sittard krijgt op dat moment geen toegang tot uw account.
Stelt u via Social media een vraag aan ons dan bewaren wij dat bericht na afhandeling niet meer. Stuurt u een klacht in, dan bewaren wij dat bericht in ons klachtensysteem. Uw gegevens bewaren wij zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

Online formulieren

Op onze website maken we gebruik van online formulieren. Voor een offerte, vraag, werkplaatsafspraak vragen wij enkele gegevens van u. Wij vragen onderaan de formulieren of wij deze gegevens van u mogen gebruiken. Deze gegevens zullen wij vervolgens verwerken en opslaan indien nodig. De gegevens die u op onze websiteformulieren achterlaat worden via een beveiligde website aan ons doorgestuurd. Onze website heeft hiervoor een SSL-certificaat.

Cameratoezicht

Op onze terreinen is cameratoezicht aanwezig. Het geen ook op onze terreinen zichtbaar is aangeduid. We proberen samen met andere securitymaatregelen uw en onze eigendommen tegen diefstal of beschadigingen te beschermen. De impact op uw privacy proberen wij zo veel mogelijk te voorkomen en voldoet aan artikel 38 van het Vrijstellingsbesluit Wbp. We mogen alleen de beelden bekijken indien er zich incidenten hebben voorgedaan. De bewaartermijn is maximaal 4 weken.

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Op onze website staat altijd de meest actuele versie.

Versie d.d. 7-5-2018

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. U kunt ervoor kiezen welke gegevens u aan ons doorgeeft en of wij op basis van uw klacht contact met u mogen opnemen. 

Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U kunt dan altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via,

Autoservice Sittard
Handelsstraat 2
6135 KL Sittard
046-4510342
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK nummer 69447217

De voordelen

pijl Snelle service
pijl Volvo Specialist
pijl Ruim 20 jaar ervaring
pijl Betaalbaar onderhoud
pijl Al uw onderhoud, één adres

Contactinformatie

Autoservice Sittard

Handelsstraat 2
6135 KL Sittard
046 - 451 03 42

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Privacybeleid

Routebeschrijving